David Attenborough

大衛·弗雷德里克·艾登堡爵士OM CH CVO CBE FRS FZS FSA(英語:Sir David Frederick Attenborough,/ˈætənbərə/,1926年5月8日-),生於英國英格蘭倫敦,生物學家、英國廣播公司電視節目主持人及製作人。 --來自 維基百科


  • Confirm
  • .