Azerbaijan

亞塞拜然共和國(亞塞拜然語:Azərbaycan Respublikası),通稱亞塞拜然(亞塞拜然語:Azərbaycan,發音:[ɑzærbɑjdʒɑn]),是一個位於西亞外高加索東部的跨大陸的總統制、憲法共和制的國家,所處地區是連接東歐和西亞的十字路口,東臨裏海,南接伊朗,西邊和亞美尼亞、土耳其及喬治亞為鄰,北界俄羅斯。 --來自 維基百科


Latest