Yiping Huang, Yan Shen, Jingyi Wang and Feng Guo Publish Date