Yiping Huang, Yan Shen, Jingyi Wang and Feng Guo

Posted: 1

Author Profile

Yiping Huang, Yan Shen, Jingyi Wang and Feng Guo are research fellows at the Institute of Internet Finance, Peking University.

  • Confirm
  • .