Bikash Kumar Bhattacharya & Jyotirmoy Saharia Publish Date